DÂNG LỄ

Tâm Hồn Trẻ Thơ MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Lòng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Hạt Lúa Mì MP3 music Bộ Lễ 1

Tặng Vật Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Tay Con Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Con Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lúa Miến MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Lương Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Kính Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Tâm Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Tâm Kính Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Xưa MP3 music Bộ Lễ 1

Thay Của Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Hương Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Thượng Tiến Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Thượng Tiến Lên Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lễ Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Hương Tây Nguyên MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Lễ Vật MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Con Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Dâng Vẹn Tròn MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thiên Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Tổ Phụ Abraham MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đâu Đáng Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Lấy Gì MP3 music Bộ Lễ 1

Trầm Hương Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đĩa Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Đĩa Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Niềm Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Ân Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Bàn Thờ MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Đền Dâng Tiến MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Tòa Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Đồng Lúa MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Tay Thiên Sứ MP3 music Bộ Lễ 1

Tựa Của Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tựa Làn Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Tựa Làn Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Tựa Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Từng Giọt Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Muôn Hồng Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Với Bánh Trắng MP3 music Bộ Lễ 1

Với Của Lễ MP3 music Bộ Lễ 1

Với Mẹ Con Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Vươn Tới Thánh Nhan MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ban Bánh MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Nhận Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thiên Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Vui Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng 16 "Về Cùng Cha" MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng 18 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng 6 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng 9 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cha 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Cuộc Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Tiến Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hiệp Nhất MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ơn Thái Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Vui Nhận MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xưa Trên Canvê MP3 music Bộ Lễ 1