Thay mặt Ban Điều Hành Diễn Đàn Website
Lê Bảo Tinh
Kính chúc

Quý Đức Giám Mục,
Quý Linh Mục,
Quý Tu Sĩ Nam Nữ
Quý Anh Chị Em Ban Thành Viên Nhạc Đoàn cùng Quý Độc giả


NHẬN ĐƯỢC ÁNH SÁNG VÀ PHỤC SINH CHÚA KITÔ VÀO TÂM HỒN.

Nguyện xin vì Chúa đã xuống thế làm người và chịu nạn,
chịu chết trên cây thập giá cứu chuộc tội lỗi muôn dân.
Xin cho chúng con được xứng đáng lãnh nhận ơn Cứu Độ của Chúa.
Xin cho chúng con vững vàng đức TIN, CẬY, MẾN bảo vệ Công Lý & Hòa Bình cho
mọi người, cho Nước Chúa lan rộng khắp nơi...TM Diển Dàn. LM. VƯƠNG DIỆU
Nhạc Doàn Trưởng Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh

Xem thêm các tin khác trong chuyên mục này: