Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 15c Mùa Thường Niên, TV.68

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 15c Mùa Thường Niên, TV.68
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN 15c Thường Niên, TV68

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Alleluia
 

Download File MP3

Download File PDF