Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 16c Mùa Thường Niên, TV.14

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 16c Mùa Thường Niên, TV.14
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN 16c Thường Niên, TV14

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Alleluia
 

Download File MP3

Download File PDF