Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 17a Mùa Thường Niên, TV.118

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 17a Mùa Thường Niên, TV.118
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN 17a Mùa Thường Niên Tv.118

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Allêluia

 

Download File MP3

Download File PDF