Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 18a Mùa Thường Niên, TV.144

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 18a Mùa Thường Niên, TV.144
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN 18a Mùa Thường Niên Tv.144

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Allêluia

 

Download File MP3

Download File PDF