Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 1a Mùa Chay, TV.50

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 1a Mùa Chay, TV.50
Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 1a Mùa Chay, TV.50
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN 1a Mùa Chay TV.50

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Allêluia

 

Download File MP3

Download File PDF