Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 4c Mùa Thường Niên, TV.70

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 4c Mùa Thường Niên, TV.70
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN 4C Mùa Thường Niên, Tv.70

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Alleluia
 

Download File MP3

Download File PDF