Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 6a Mùa Thường Niên, TV.118

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 6a Mùa Thường Niên, TV.118
Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 6a Mùa Thường Niên, TV.118
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN 6a Mùa Thường Niên TV.118

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Allêluia

 

Download File MP3

Download File PDF