Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 14b Mùa Thường Niên, TV.122

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 14b Mùa Thường Niên, TV.122
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN 14b Mùa thường niên, Tv.122

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Allêluia

 

Download File MP3

Download File PDF