Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 2a Mùa Vọng, TV.71

Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN 2a Mùa Vọng TV.71

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Allêluia

 

Download File MP3

Download File PDF