Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 30a Mùa Thường Niên, TV.17

Bài hát THÁNH VỊNH ĐÁP CA CN 30a Mùa Thường Niên, TV.17
Ban Thánh  Vịnh Nauy : Lời dẫn và Đáp ca bằng Video
CN 30a Mùa Thường Niên Tv.17

 
Đáp Ca
 

Download File MP3

Download File PDF

Allêluia

 

Download File MP3

Download File PDF