Mười điều bạn cần biết

Mười điều bạn cần biết
Mười điu bạn cần biết


 

Theo tBáo Salesian xuất bản Brazil do ANS in li t 10 điu về trái đất mà cng ta đang sng, chúng ta cần biết về nó và ý thức gìn giữ nó mà Đức Thánh Cha trong Tông huấn Laudato Si tng nói “Hãy săn sóc cho ngôi nhà chung ca chúng ta”

 

1) 70% bmặt trái đất đưc bao phủ bi nưc, trong đó (2,2% là nưc ngt; nhưng ch 0,3% có sẵn đđưc tu th);

 

2) 3,4 triu: s ngưi chết trung bình hàng năm trên thế giới do ng

nưc b ô nhim;

 

3) Phá rừng mi quan tâm chính v các vấn nn môi trưng;

 

4) Mt tấn giy d9u7d9u7i75c tái chế thì sẽ

 

- tiết kim đưic 22 cây g

 

- tiết kim 71% đin năng

 

- gim 74% ô nhim không khí

 

5) Cần t200 đến 450 năm: để ly nhựa các bao nhựa đưc phân hy trong tnhiên;

 

6) Cần 500 năm: thì nhôm và pin mi đưc tiêu hy;

 

7) Hoa Kỳ, Trung Quốc, n Độ và Brazil là nhng quc gia sản xuất và tiêu th nhiu nhựa nhất;

 

8) Phải chi tn 8 t đô la để chống li s ô nhim do nhựa gây ra đi vi nn kinh tế thế gii;


9) Nam  1970  Ia nam  ma "Ngay Moi tru'ong  The gioi" du'c;ic nh6m  hQp va to chU'c lan dau tien;

 

10)  Cac huy  chu'dng cua The vn hQi Tokyo, du'c;ic hoan  l9i vao nam  2021, se du'QC che t<;!O  ra tU nhCfng pin  hay phe liU  cua din tU.